راه اندازی درایر افقی

راه اندازی درایر افقی شرکت ساکمی کارخانه شیرکوه یزد